Tekniikan Opettajat TOP ry 11.11.2016
Yhdistysrekisteri

Sääntömuutokset rekisteröity 2.1.2017
Y-tunnus 0823067–9

Tekniikan Opettajat TOP ry:n säännöt (sulkeissa §:n momenttien lkm)

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka (2 mom)

Yhdistyksen nimi on Tekniikan Opettajat TOP ry, Tekniklärarna rf.
(2) Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.

2 § Tarkoitus (3 mom)

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä, edistää erityisesti tekniikan alueen ammatillista opetusta sekä tukea jäsentensä koulutuksellisia ja muita ammatillisia pyrkimyksiä.
(2) Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää koulutus-, kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa ja voi tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa.

(3) Yhdistys voi kuulua jäsenenä sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, joissa jäsenyys edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.

3 § Jäsenet (5 mom)

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä.
(2) Varsinaiseksi jäseneksi Hallitus voi hyväksyä tekniikan opetukseen liittyvissä tehtävissä toimivan henkilön.

(3) Hallitus hyväksyy varsinaisen jäsenen tämän kirjallisen hakemuksen perusteella.
(4) Kannattajajäseneksi Hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön.
(5) Kunniajäseneksi yhdistys voi Hallituksen esityksestä ja Yhdistyksen Kokouksen hyväksymänä kutsua yhdistyksen tarkoitusperien ja maamme ammatillisen opetuksen hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön. Kutsumista tulee kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

4 § Jäsenmaksut (1 mom)

Varsinainen ja kannattajajäsen suorittavat yhdistyksen Syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan mitään jäseniltä kannettavia maksuja. Hallitus määrää jäsenmaksun kantotavan.


5 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen (2 mom)

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä tästä kirjallisen ilmoituksen Hallitukselle tai yhdistyksen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsen menettää kaikki oikeutensa suorittamiinsa maksuihin ja yhdistyksen omaisuuteen.

(2) Varsinaisen jäsenen toteaa Hallitus päätöksellään erotetuksi yhdistyksestä hänen laiminlyötyään jäsenmaksuvelvollisuutensa. Lisäksi Hallitus voi erottaa jäsenyydestä sellaisen henkilön, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai ei noudata yhdistyksen elinten tekemiä päätöksiä.

6 § Yhdistyksen toimielimet (1 mom)

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävä elin on Yhdistyksen Kokous. Toimeenpaneva elin on yhdistyksen Hallitus. Hallitus voi asettaa avukseen erityistehtäviä varten pysyviä valiokuntia tai tilapäisiä toimikuntia.


7 § Yhdistyksen kokoukset (5 mom)

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat huhti-kesäkuussa pidettävä Vuosikokous sekä loka-joulukuussa pidettävä Syyskokous. Hallitus kutsuu kokoukset koolle vähintään seitsemää päivää ennen kokousta joko jäsenkirjeellä tai sähköpostilla tai Opettaja-lehdessä tai Tekniikka ja Talous-lehdessä tai yhdistyksen verkkosivuilla julkaistavalla tiedotuksella.

(2) Kuitenkin kunnia- ja kannattajajäsenet kutsutaan aina kirjeitse.
(3) Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus. (4) Kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja muut kokouksen pidolle tarpeelliset toimihenkilöt.
(5) Paitsi Hallituksen aloitteesta voidaan Yhdistyksen ylimääräinen Kokous kutsua koolle, kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää yhden tai useamman anomuksessa esitetyn ja Hallituksen kutsukirjeessä mainitun asian käsittelyä varten.


8 § Vuosikokous ja syyskokous (2 mom)

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: - käsitellään Hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta;

- esitetään
toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto;
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta;

- käsitellään muut mahdolliset Hallituksen valmistelemat tai jäsenten Hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

(2) Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten;
- päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista;

- päätetään Hallituksen jäsenten palkkioista, kokouspalkkioista ja matkakulujen korvaamisesta sekä
toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan palkkiosta;
- vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio;
- valitaan joka toinen vuosi Hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi;

- valitaan tarvittaessa Hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet nimetyssä järjestyksessä;

- Hallituksen varajäsenen siirtymisestä varsinaiseksi jäseneksi määrätään jäljempänä 9§:ssä ;
- valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä seuraavaa toimikautta varten;
- toiminnantarkastajan sijaan voidaan valita tilintarkastaja ja hänelle varamies, jos yhdistyskokous niin päättää;

- käsitellään muut Hallituksen valmistelemat tai jäsenten Hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.


9 § Hallituksen kokoonpano, valinta ja kokoukset (6 mom)

Hallituksen muodostavat syyskokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä syyskokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat neljä varsinaista jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsenen.

(2) Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä puolet on vuosittain erovuoroisia. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla.
(3) Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

(4) Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan määräämässä paikassa ja määräämänä ajankohtana Hallituksen sihteerin tai yhdistyksen toimihenkilön toimittamasta kutsusta.

(5) Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet Hallituksen jäsenistä. Hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt häntä voi edustaa hänen henkilökohtainen varajäsenensä täysivaltaisesti.

(6) Hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa.

10 § Hallituksen tehtävät (2 mom)

Hallituksen tehtävänä on
- toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi;

- valmistella Yhdistyksen Kokouksissa käsiteltävät asiat sekä kutsua yhdistys kokouksiin;

- panna täytäntöön kokouksissa tehdyt päätökset;

- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;

- hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta ja tehdä niistä tili vuosikokoukselle;

- laatia Vuosikokoukseen edellisen vuoden toimintakertomus;
- laatia Syyskokoukselle tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulevan vuoden tulo- ja menoarvio.
(2)Hallitus on vastuussa toimistaan Yhdistyksen Kokoukselle.


11 § Toimihenkilöt (1 mom)

Hallitus palkkaa sekä vapauttaa toimihenkilöt Yhdistyksen Kokouksen perustamiin toimiin ja määrittää heidän tehtävänsä.

12 § Nimen kirjoittaminen (1 mom)

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä Hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa. Juoksevissa asioissa nimenkirjoitusoikeus voidaan yksin myöntää Hallituksen määräämälle toimihenkilölle.

13 § Varojen kartuttaminen (1 mom)

Paitsi jäseniltä kerätyillä maksuilla yhdistys voi kartuttaa varojaan lahjoituksilla, rahankeräyksillä, arpajaisilla ja juhlilla. Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi harjoittamaan julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita.

14 § Yhdistyksen rahastot (1 mom)

Yhdistyksen Kokouksen päätöksellä voidaan perustaa rahastoja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi tai yhdistyksen jäsenten avustamiseksi. Rahastojen säännöt vahvistaa Yhdistyksen Kokous Hallituksen esityksestä.

15 § Ansiomerkit (1 mom)

Yhdistyksen ansiomerkin myöntää yhdistyksen Hallitus yksimielisen päätöksen perusteella yhdistyksen toiminnassa erikoisesti ansioituneelle henkilölle. Yhdistyksen ansiomerkkiohjesäännön vahvistaa Yhdistyksen Kokous.


16 § Yleisiä määräyksiä (2 mom)

Päätöksistä, jotka tehdään Yhdistyksen Kokouksessa ja Hallituksessa, on laadittava pöytäkirja, joka on asianmukaisesti tarkistettava ja säilytettävä.

(2) Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin mainita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Mikäli vähintään kaksi jäsentä vaatii, on äänestys suoritettava salaisena. Jos äänet tällöin menevät tasan, ratkaisee arpa.


17 § Toimintavuosi, tilit ja tarkastuskertomus (3 mom)

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajalle tai tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen Vuosikokousta.

(2) Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan
 velvollisuus on tilinpitotarkastuksen lisäksi tutkia, että Hallitus on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien ja Yhdistyksen Kokousten päätösten mukaisesti.
(3) Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan
on esitettävä kertomuksensa Hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

18 § Sääntöjen muuttaminen (1 mom)

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kahdessa peräkkäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa. Muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa. Muutokset sääntöihin tehdään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.


19 § Yhdistyksen purkaminen (2 mom)

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä edellisessä pykälässä mainitussa järjestyksessä.
(2) Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.


20 § Muut määräykset (1 mom)

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.
* * * * * * * * * *